BOENDEINFORMATION

Här har vi samlat all praktisk information om ditt boende och våra gemensamma utrymmen. Känner du att någon information saknas? Kontakta styrelsen så ser vi till att komplettera sidan.

Innehåll

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din bostad i andra hand behöver du ha ett giltigt skäl och styrelsens skriftliga samtycke. Giltigt skäl kan exempelvis vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Kontakta styrelsen där skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. AirBnB och liknande är inte tillåtet.

Upp

Boendepärmen

Boendepärmen innehåller skötselanvisningar, instruktioner och övrig information som är bra att känna till för att sköta om bostaden på bästa sätt. Om du är nyinflyttad, kontakta styrelsen för ett digitalt exemplar av boendepärmen.

Upp

Byggnationer

Fasta byggnationer och anordningar såsom luftvärmepump, insynsskydd, platsbyggd pergola, trall, staket, etc. får endast byggas eller sättas upp efter styrelsens skriftliga godkännande. Skriv till styrelsen där du beskriver din begäran med bifogad skiss. Målsättningen är att utifrån medlemmarnas önskemål fastställa standarder för byggnationer och anordningar så att enhetlighet i området bibehålls. Bostadsrättshavaren ansvarar för alla installationer som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten. Varje förändring ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Enklare paviljong eller pergola som endast fästes i trallgolvet behöver inte styrelsens godkännande.

Upp

Bredband

IT-skåpet är placerat i hallen ovanför el-centralen. I skåpet finns en fiberbox som tillhör bredbandsleverantören (Fibra). Via fiber finns det möjlighet till digital-TV, telefon och internetanslutning. Varje bostadsrättsinnehavare behöver själv teckna ett abonnemang för de tjänster man vill ha.

Datauttag finns i kök, vardagsrum, allrum och ett sovrum. För att få önskad tjänst i ett datauttag krävs en patchkabel mellan märkt uttag och funktion i mediacentralen.

Upp

El

Nätägare är Mälarenergi Elnät och varje bostadsrättshavare behöver ett eget kontrakt med dem för att betala elnätsavgiften. Du väljer själv vem du vill ha som elleverantör. En hjälp att välja finner du på elpriskollen.

Mätaren sitter i ett infällt fasadmätarskåp på husets framsida. Bostadens elcentral med automatsäkringar är placerad i skåp i hallen på bottenplanet.

Jordfelsbrytare

I elcentralen sitter 3 st jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett fel i någon elektrisk apparat som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag, inklusive kyl och frys, är anslutna till jordfelsbrytare för att öka säkerheten. Jordfelsbrytaren har en testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar som den ska. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bör göras minst var sjätte månad.

Om strömmen går

Börja med att kontrollera säkringarna och jordfelsbrytarna i elcentralen. Om jordfelsbrytaren har slagit från följ proceduren i nästa stycke. Om däremot allt ser normalt ut (alla aktiva gruppers vippor “pekar uppåt”) i elcentralen, kontrollera då huvudsäkringarna i fasadmätarskåpet. Om alla säkringar är hela ska det vara möjligt att i elmätarens fönsters nedre vänstra kant utläsa L1, L2, L3. Saknas någon av indikeringarna, byt ut motsvarande säkring.

Om jordfelsbrytaren löser ut

Följande åtgärder rekommenderas när jordfelsbrytaren löser ut:

 1. Sätt jordfelsbrytaren i ”till-läge”. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående.
 2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla någonstans i bostaden. Slå då av alla automatsäkringar i elcentralskåpet.
 3. Sätt jordfelsbrytaren i ”till-läge” igen. Om jordfelsbrytaren löser ut innan några automatsäkringar återställts finns felet i elcentralskåpet, kontakta en behörig elektriker. Annars gå vidare till nästa punkt.
 4. Återställ nu en automatsäkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut på nytt. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som återställdes till nätet sist i ordningen.
 5. Dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla lamputtagsansluta apparater som hör till denna grupp. Sätt därefter jordfelsbrytaren i ”tillläge” igen. Löser jordfelsbrytaren ut omedelbart så finns felet i den fasta elinstallationen. Kontakta en behörig elektriker. Annars gå vidare till nästa punkt.
 6. Anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är sannolikt att den sist anslutna apparaten.

Upp

Facebookgrupp

Har du någon fundering som du snabbt vill lyfta till dina grannar? På Facebook finns en grupp för oss som bor på Barkarö Äng. Nyheter från styrelsen kommer dock i första hand att läggas upp här på hemsidan så att även de som inte har Facebook ska få likvärdig tillgång till information.

Upp

Felanmälan

Samtliga felanmälningar ska göras till styrelsen: styrelsen@barkaroang.se . Styrelsen gör en bedömning på eventuell åtgärd och när denna åtgärd kommer att utföras. Garantitiderna är 2 år på material och 5 år på utfört arbete.

Upp

Fläkten till grundutrymmet

I klädkammaren under trappan är en grön signallampa placerad. Om ljussignalen slocknat och därmed indikerar driftavbrott, undersök om det är fel på lampan eller om det är fläkten som stannat. Service och underhåll på krypgrundsfläkten bör utföras av fackman. Fläktreglaget ska vara inställt på den nivå som ger ett fungerande undertryck i enlighet med utförd funktionskontroll. Vid injustering av allmänventilation, byte av köksfläkt eller liknande ska fackman tillse att undertryck fortfarande finns i grunden på ett för typgodkännandet avsett vis. Justering av fläkthastighet kan eventuellt behöva göras.

Inspektion av grundutrymmet (luckan i golvet) bör göras vartannat år. Skulle tecken på slitage eller åldring av byggmaterial upptäckas vid ockulär besiktning, kontakta Byggsystem Direkt för rådgivning om korrekt åtgärd.

Upp

Försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg genom Nordeuropa Insurance Design. Varje bostadsrättsinnehavare behöver teckna egen hemförsäkring (men utan bostadsrättstillägg).

Upp

Garantier

Garanti på material: 2 år

Garanti på utfört arbete: 5 år

Information om service och underhåll av vitvaror och liknande hittar du i boendepärmen.

Upp

Gästparkering

Gästparkering finns vid miljöbodarna och i vändplanerna. Vid snöfall behöver vändplanerna vara helt fria från bilar då plogbilen samlar ihop upplogad snö där. Att parkera längs med gatan är endast tillåtet i samband med flytt, detta för att garantera framkomlighet för sopbilar, lastbilar och utryckningsfordon. Fler parkeringsplatser finns inne på Nicksborgsvägen.

Upp

Luftvärmepump

Styrelsen har tagit fram en FAQ som sammanfattar information för installation av luftvärmepump.

Upp

Markiser

Markisväv som sätts upp skall vara av fabrikat Sandatex i någon av följande tre kulörer:

Markiskulörerna är framtagna för att passa ihop med områdets fyra panelkulörer.

Upp

Panelkulörer

Huslängornas fasader är målade med fyra olika kulörer, se karta nedan.

Upp

panelkulorer

Renoveringar

Boende får utföra invändiga förändringar i bostaden. Förändringar som medför ett ingrepp på bärande konstruktion, ändring av ledningar eller annan väsentlig förändring får dock inte utföras utan styrelsens tillstånd. Varje förändring ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Upp

Sophantering

Miljöbodarna

Det finns två miljöbodar inne på området.

I miljöboden slänger du:
 • Matavfall
 • Restavfall
Om kärlen är överfulla

Det är inte tillåtet att överfylla kärlen med diverse sopor. Märker du att sopkärlen är fulla så tar du med dina sopor hem igen. Kontakta styrelsen och meddela att det är fullt så kan de ordna en extra hämtning. Först när kärlet har tömts kan du slänga dina sopor där. Vid överfulla kärl har VafabMiljö rätt att inte utföra hämtningen samt debitera föreningen med en avgift.

Felsorterat avfall

För kärl som innehåller felsorterat avfall har VafabMiljö rätt att inte utföra hämtningen samt debitera föreningen med en avgift.

OBS!
Ingenting får ställas på golvet.

Återvinningsstation (800 m)

Längst upp på Barkarö bygata mot Barkarövägen finns en återvinningsstation.

På återvinningsstationen slänger du:
 • Kartong/wellpapp
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Tidningar
 • Glas
 • Metall
 • Batterier
 • Kläder (hela och rena i försluten påse)
Återbruket Bäckby (8,5 km)

I korsningen Bäckbyvägen-Hälleborgsvägen finns Återbruket Bäckby. Här lämnas sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall. De tar även emot hela och rena saker som kan skänkas till Secondhand.

Upp

Snöröjning och sandning

Snöröjning sker i samband med kommunens pådrag för röjning av bostadsgator. Viktigt att gatorna och vändplanerna är fria från bilar så att plogbilen kommer fram. Halkbekämpning sker vid behov. Sandupptagning sker vid ett tillfälle under våren.

Upp

Uppvärmning

Husen använder sig av ett vattenburet system med frånluftsvärmepump. Det betyder att värmepumpen tar tillvara på värmen i ventilationsluften och genererar både värme och varmvatten i ett vattenburet system. Värmepumpen har även en elpatron som kan hjälpa systemet vid behov. Inomhusklimatet regleras direkt på skärmen till värmepumpen.

Om värmepumpen larmar eller radiatorerna verkar värma dåligt kan de behöva avluftas då vattencirkulationen försämras av luft i systemet. Detta kan höras som ett bubblande ljud i radiatorn. På varje radiator sitter en avluftningsventil placerad i något av de övre hörnen. Vid avluftning öppnas ventilen försiktigt. Sätt ett uppsamlingskärl under avluftningsventilens pip och öppna försiktigt ventilen med en specialnyckel. Den luft som finns i ledningen strömmar ut och till slut kommer enbart vatten. Stäng då ventilen. Kontrollera att trycket i systemet ligger mellan 1 – 1,5 bar. Även frånluftsvärmepumpen kan behöva avluftas, följ länken nedan till en instruktionsvideo.

Värmepumpen är känslig för dåliga luftflöden. Kontrollera filter regelbundet och se över så att tilluftventilerna vid fönstren inte är stängda. Aktuellt värde (m3/h) från lufthastighetsgivaren samt referensvärdet kan avläsas på värmepumpens display, Serviceinfo sida 4/14.

Systemets värmekurva kan vara bra att se över åtminstone en gång. Det är utifrån värmekurvan som värmepumpen bestämmer temperaturen på vattnet till värmesystemet (framledningstemperaturen). Värmekurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas eller sänkas i förhållande till utetemperaturen. Enligt manualen bör de två värdena till värmekurvan för husen i vår förening anges till 10 och -2.

Om värmepumpen larmar

Värmepumpen är känslig för luft i systemet och dåliga luftflöden. Lufta systemet, kontrollera filter och att tilluftventilerna vid fönstren inte är stängda – och starta om pumpen. Funkar inte detta så skall det under garantitiden (de första två åren) felanmälas till Eksjöhus som kontaktar ett Nibe Serviceombud. Efter att garantitiden löpt ut skall felanmälan gå via föreningen.

Upp

Uterum

Styrelsen har tagit fram en FAQ som sammanfattar förfarandet samt ett förfrågningsunderlag (FFU) som listar den tekniska specifikationen och som skall ligga till grund till entreprenaden som utför arbetet. Tre exempel på skisser har tagits fram som kan användas i processen. Det är tillåtet att ta fram en egen skiss så länge den tekniska specifikationen uppfylls. Bygglov sökes av den enskilde medlemmen efter styrelsens skriftliga godkännande.

Under ursprunglig altan finns cirka 200 mm packat grus och under denna en markduk som skiljer befintliga jordmassor och grus åt. Det är inte pålat någonstans på området. Hur mycket last grusbädden under altan kan fördela behöver kontrolleras med en geotekniker. För att kunna få svar från en geotekniker behöver det först räknas ut vilka laster som uterummet förväntas ha.

Upp

Vatten

Tappkallvatten är anslutet till det kommunala vattenledningsnätet och går genom en gemensam vattenmätare vidare in till varje bostad via en separat undermätare som mäter den aktuella bostadens totala tappvattenförbrukning. Debitering för vattenförbrukning läggs på månadsavgiften. En gång i halvåret justeras avgiften genom att vattenmätaren läses av. Huvudavstängning för kallvatten sitter monterad i skåp i hallen på bottenplanet. Varmvatten bereds i Nibe 730 frånluftvärmepump som är placerad på bottenplanet.

Upp